☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Rada

Vyhlášení voleb do Školské rady ZŠ Zašová

Termín konání voleb: úterý 25. 5. 2021 v době od 13.00 do 17.00 hodin

Místo voleb: žákovská knihovna

Kandidáti na člena školské rady předloží svou kandidaturu písemně na přiloženém formuláři do čtvrtka 13. 5. 2021 do 16.00 hodin na ředitelství školy.

§168 zákona 561/2004Sb., školský zákon, odst.(1) Školská rada

a. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Mgr. Tomáš Brňovják, ředitel školy

Sdílet příspěvek: