☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Výňatek z vnitřního řádu školní jídelny – pokyny pro žáky a rodiče

1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11,00 hod. do 13,30 hod. Výdej do jídlonosičů 10 – 10,30 hod. nebo do předem nachystaného jídlonosiče s čipem na vyhrazeném místě u východu jídelny (jen v první den nemoci žáka). Výdej pro cizí strávníky: 10,50 – 11,10 hod. v jídelně /max.10 osob/


2. Všichni strávníci jsou povinni se u výdejního okna identifikovat čipem, za který zaplatí na začátku stravování zálohu 100,- Kč. Pokud jej strávník výjimečně zapomene, nahlásí u výdeje jméno. Pokud ztratí, musí si koupit nový.


3. Žák je přihlášen /po vyplnění formuláře/ ke stravování po celou dobu docházky do ZŠ. 

Přihlášku ke školnímu stravování  si můžete vyzvednout 1. září u vedoucí školní jídelny paní I. Bechné, případně si ji můžete stáhnout, vyplnit doma a 1. září odevzdat vedoucí ŠJ.


4. Způsob úhrady: Na začátku stravování zaplatí každý strávník zálohu ve výši násobku 22 dnů, dále se platí vždy po uplynutí měsíce přesný počet odebraných obědů. Záloha je pak použita na úhradu stravného za červen. Přeplatky z června se převádějí do dalšího školního roku. Odcházejícím žákům jsou přeplatky vráceny na účet nebo v hotovosti, popř. převedeny na sourozence. Úhrada stravného se provádí z účtů nebo poštovními poukázkami vždy do 15. v měsíci. Pokud žák nemá zaplaceno stravné, jsou rodiče upozorněni a povinni dlužnou částku co nejdříve uhradit. Z důvodu nezaplacení dlužné částky za dva měsíce je žák ze stravování vyloučen. Aktuální ceny dle věkových kategorií jsou vyvěšeny na nástěnce.


5. Odhlašování: Oběd je možno odhlásit nejpozději den předem do 13,30 hod. přes terminál nebo telefonicky. Na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4, odst.9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne přítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole doúčtována za cenu včetně provozních a mzdových nákladů. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole (účtována je jen cena potravin).


6. Vyučující poslední dopolední hodiny odvádí žáky do školní jídelny, před vstupem do jídelny si odloží tašky na určené místo. Žáky předá učiteli konajícímu dozor. Rozvrh dozorů je vyvěšen u východu z jídelny.


7. Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Řídí se pokyny dozorujícího pedagoga, vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařky.


8. Použité nádobí strávníci odnesou k určenému okénku, příbory dávají do nádoby.


9. Technické nebo hygienické závady hlásí strávník pedagogickému dozoru nebo vedoucí školní jídelny.


10. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny při stolování, odnášení použitého nádobí. Dbá na bezpečnost žáků. Dojde-li k rozbití nádobí nebo rozlití tekutin, učiní nutná opatření, aby nedošlo ke zranění. Úraz hlásí vedoucí jídelny, která poskytne pomoc a provede zápis.


Každý problém , připomínku nebo přání může strávník oznámit vedoucí školní jídelny osobně, písemně nebo na tel. 571634057, mob. 734 479 241