☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Základní škola Zašová realizuje projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III)

Základní škola Zašová, okres Vsetín získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Zašová formou projektu šablon III“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021682). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_20_080 – Šablony III – mimo hlavní město Praha.

Projekt je realizován v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.

Cílem projektu je podpořit činnost základní školy formou projektu zjednodušeného vykazování v oblastech, které si škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projektem bude zajištěn rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

Z projektu budou dále hrazeny aktivity Projektový den mimo školu a Projektový den ve výuce. Cílem aktivit je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.  

V téměř dvouletém projektovém období bude na základní škole probíhat organizované doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – podpora zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Realizace projektu tak povede ke zvýšení kvality školního vzdělávání na naší škole.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.