☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Mgr. Martina Přikrylová

Místo: kabinet v mezipatře (dveře č. 76), po pravé straně směrem k družině

Telefon: 734 479 248

E – mail: martina.prikrylova@zszasova.cz

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

úterý od 10:00 do 15:30

čtvrtek od 8:00 do 13:00

Po předchozí domluvě termínu (telefonicky, emailem) kdykoliv jindy.

Hlavní činnosti školního psychologa:

Informace pro rodiče a zákonné zástupce o činnosti školního psychologa

Od 1. září 2023 byla na Základní škole Zašová v rámci školního poradenského pracoviště nově zřízena pozice školního psychologa. Odbornost psychologických poradenských služeb bude na ZŠ Zašová zajišťovat ve školním roce 2023/2024 školní psycholožka Mgr. Martina Přikrylová. Hlavním cílem práce školní psycholožky pro školní rok 2023/2024 je podílet se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických služeb ve škole, včetně programu primární prevence, komunikovat s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci dle jejich aktuálních potřeb.

Poradenské služby školní psycholožky mohou bezplatně využívat žáci, zákonní zástupci žáků a také pedagogičtí pracovníci školy a mohou ji v případě potřeby kontaktovat v době konzultačních hodin vždy v pondělí od 10:00 do 15:30 a ve čtvrtek od 08:00 do 13:00 osobně v kabinetu č. 76 ve 2. podlaží, e-mailem na adresu martina.prikrylova@zszasova.cz nebo telefonicky na čísle 734 479 248.

Školní psycholožka se ve svých standardních činnostech věnuje přímo ve škole diagnostice a depistáži (např. diagnostice třídního klimatu, vzdělávacích nebo výchovných potíží žáků apod.), konzultační, poradenské a intervenční práci (individuální péče o žáky v osobních, vzdělávacích či jiných potížích, preventivní práce se třídami, programy pro rozvoj kolektivu třídy, podpora spolupráce žáků a třídního učitele, konzultace se zákonnými zástupci apod.) a metodické práci a vzdělávací činnosti (metodická pomoc třídním učitelům, besedy a osvěta zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními, účast na poradách apod.).

Při individuální psychologické službě se rozsah činnosti školní psycholožky odvíjí od samotného účelu vyžádané služby a tato služba je poskytována vždy na žádost žáka, jeho zákonného zástupce, školy nebo školského zařízení. V případě, že se zákonný zástupce žáka se školní psycholožkou dohodnou na dlouhodobé individuální péči, podepisují spolu písemný souhlas, domlouvají se společně na všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména na povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby.

Činnost školní psycholožky se řídí Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn. Školní psycholožka se při veškerých činnostech důsledně řídí Etickými normami práce školního psychologa, u získaných informací zachovává důvěrnost, mlčenlivost a profesionální odpovědnost a sdílí je s dalšími pedagogickými pracovníky a vedením školy pouze se souhlasem žáka a zákonného zástupce.