» Školská rada:    Zřízena dle § 168 a 169 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě usnesení Rady obce Zašová č. 37 ze dne 5. 10. 2005.  

Počet členů – 3, datum zřízení rady školy- k 1. prosinci 2005§168 zákona 561/2004Sb., školský zákon, odst.(1) Školská rada

a.vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b.schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c.schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d.schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e.podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f.projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g.projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h.podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


» Zástupci zvolení do školské rady v prosinci 2017:

Zástupce OÚ Zašová : Pavel Novák

Zástupce pedagogických pracovníků : Mgr. Denis Schmidt

Zástupce rodičů : Veronika Koňaříková


  1.12.2017      OZNÁMENÍ O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY 

11.12.2017 Jména navržených kandidátů pro volby do Školské rady 2017

11.12.2017 Volební řád – volby do Školské rady ZŠ Zašová