☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

» Školská rada:    Zřízena dle § 168 a 169 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě usnesení Rady obce Zašová č. 37 ze dne 5. 10. 2005.

Počet členů – 3, datum zřízení rady školy- k 1. prosinci 2005§168 zákona 561/2004Sb., školský zákon, odst.(1) Školská rada

a. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


» Zástupci zvolení do školské rady na funkční období 1. 6. 2021 – 31. 5. 2024:

Zástupce OÚ Zašová : Ing. Sabina Rajnochová

Zástupce pedagogických pracovníků : Mgr. Rosana Kolomazníková

Zástupce rodičů : Veronika Koňaříková

Náhradníci: Mgr. Miloslav Vymazal za pedagogy, Mgr. Jindřiška Daňková za rodiče