☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

Podle archivních dokumentů citovaných v Domluvilově Vlastivědě moravské existovala v Zašové škola už před třicetiletou válkou. V roce 1637 se v souvislosti se Zašovou uvádí jméno rektora Petra a v roce 1653 zpráva, že „rektor zašovský odkázal jeden rýnský na kostel.“ Rektor Juřík zemřel r. 1657 a nový rektor Jan Wolf se připomíná v r. 1661. Zmiňováno je i jméno „Iudirektora“ Vrbíka v r. 1755. Významnějším rektorem – správcem zašovské školy byl Jan Bartoloměj Vranečka, který sepsal první známou kroniku zašovskou z doby svého působení v místní škole od r. 1707 do svého úmrtí v r. 1743. O zvýšení duchovního působení na obyvatele Valašska, kteří už po léta do Zašové docházeli na poutě k starobylému milostnému obrazu Panny Marie, ale zajisté i o lepší vzdělávání mládeže a usedlého obyvatelstva pomocí mnichů řádu Trinitářů, se velmi zasloužil jak rektor Vranečka, tak i jeho bratr Václav, člen tohoto řádu. Oba svým úsilím a jednáním získali pomoc vlivných okolních šlechticů – pánů ze Žerotína a pánů Podstatských, kteří pak finančně zajistili jak stavbu nového poutního kostela, tak i kláštera, který byl postaven v r. 1728. Stará zašovská škola prý stávala na místě dnešního domu č. 43 – dnes Borovičkův. Po zrušení kláštera za císaře Josefa II. v roce 1785 byla škola i s bytem rektora přemístěna do severní části budovy kláštera.Asi do r. 1840 chodily do zašovské školy i děti ze Stříteže. V roce 1895 chodilo do zašovské trojtřídní školy 311 dětí. Školní knihovna měla 300 svazků knih.    V roce 1897, v době působení starosty Josefa Čáně, byla postavena nová budova obecné školy se 4 třídami (dnes Dětský domov). Finanční prostředky obec získala prodejem své poloviny bývalého kláštera. V roce 1904 obec školu rozšířila přístavbou obou křídel se 3 třídami a bytem pro řídícího školy. V roce 1910, kdy byla škola rozšířena a měla 6 tříd stálých a 2 třídy střídavé, bylo tu vyučováno 389 dětí.    Zašovští občané i vedení obce usilovali od roku 1935 o získání vlastní měšťanské školy v místě. Tato snaha se však dočkala splnění až v roce 1945. a od 1. září bude v Zašové zahájeno vyučování v měšťanské škole pro žáky ze Zašové a Veselé. Okamžitým problémem nové školy byl nedostatek tříd pro školu obecnou i měšťanskou, která měla v r. 1945 ve 4 třídách 156 žáků, z toho bylo 26 z Veselé. Vyučovalo se proto střídavě v objektu obecné školy – do tříd školy měšťanské pak postupovaly všechny děti a dvě třídy obecné školy byly umístěny ve škole klášterní, která po válce opět zahájila vyučování pro dívky. V roce 1946 byl vybrán vhodný pozemek pro stavbu nové školy. 26. října 1947 byl slavnostně položen základní kámen nové školy a stavba ihned zahájena.    V dubnu 1948 byla z příkazu Zemského národního výboru Brno stavba pozastavena pro nedostatek materiálu a s potížemi bylo do srpna 1948 dokončeno zdivo 2. patra a přízemí středního a zadního traktu. Od srpna 1949 byla stavba definitivně zabedněna a další pokračování zastaveno.    Ve školním roce 1957/58 bylo zahájeno jednání o dostavbě školy, která dosud jako rozestavěný objekt sloužila pro skladování zboží Jednoty a Drogerie Olomouc.    Od 21. 11. 1960 se znovu rozběhla dostavba nové školy – příjezdová cesta, kanalizace, betonáže, instalace atd. Významným byl pro naši obec školní rok 1963/64, ve kterém byla dostavba školy skončena a nová škola 20. října 1963 slavnostně otevřena. Ve školním roce 1965/66 byly u školy vysázeny stromy, keře a topoly u škol. hřiště, živý plot u cesty.    Od 1. září 1970 byly do 6. – 9. ročníku převedeny děti ze Stříteže. V průběhu školního roku 1973/74 došlo k převodu 5. třídy ze Stříteže n. Bečvou. Ve školním roce 1979/80 byla provedena oprava kotelny a škola byla napojena na obecní vodovod. Ve školním roce 1984/85 byla provedena generální oprava střechy školy.    Školní rok 1985/86 přinesl významné změny. Byly zrušeny základní malotřídní školy ve Stříteži (ve 3 ročnících bylo 20 žáků) a ve Veselé (ve 2 ročnících bylo 12 žáků). Od února 1986 se začly v ZŠ Zašová vyučovat všechny děti ze Stříteže a od září děti z Veselé. Počet tříd se zvýšil na 16 a počet žáků na 442. Do škol. družiny chodilo 70 žáků. V dubnu 1989 začala rozsáhlá přestavba školní kotelny na výtápění zemním plynem.    Ve školním roce 1990/91 probíhala přestavba školní kuchyně a jídelny, jídla se dovážela ze ZŠ Val. Meziříčí a provizorní jídelna byla ve školní tělocvičně. Tělesná výchova se vyučovala v místní Sokolovně.    Školní rok 1994/95 byl významný tím, že se začalo s budováním odborných pracoven. Jednalo se o jazykovou učebnu, vybavenou barevným televizorem, videopřehrávačem, ovládacím pultem a sluchátky pro 24 žáků. Druhou odbornou pracovnou byla počítačová učebna vybavená 11 počítači a tiskárnou. V roce 1995/96 došlo k vybudování odborné pracovny fyziky a chemie, byla zakoupena keramická pec, videokamera.    V roce 1997/98 byla provedena rekonstrukce stávajícího osvětlení ve 12 učebnách v celkové hodnotě 498 tis. Kč. Zbývajících 8 učeben a školní tělocvična byly dokončeny v následujícím roce v hodnotě 360 tis. Kč. Další akcí byla kompletní výměna klasických školních tabulí za moderní magneticko-keramické, na které se píše speciálními fixy.    Školní rok 1998/99 se vyznačoval modernizováním učebny výpočetní techniky a zřízením multimediálního oddělení v žákovské knihovně. V květnu 2000 byla učebna informatiky připojena na internet a byl zahájen provoz „Internetového centra ZŠ“ jak pro žáky, tak i pro veřejnost v odpoledních a večerních hodinách. Nová zámková dlažba před budovou školy zlepšila nejen její vzhled, ale hlavně přispěla k bezpečnosti dětí při chůzi a dokonalé čistotě chodníků i v zimním období.    V létě roku 2002 došlo k zahájení výstavby nové tělocvičny, která byla dána do užívání v říjnu 2003. Jedná se o moderní sportovní halu s celodenním využitím. Rozměry tělocvičny ( 39,5m x 19,5m ) umožňují její využití ve většině sportovních odvětví. V zázemí tělocvičny se nachází sauna s masážní vanou. Součástí jsou samozřejmě prostorné šatny a sprchy s WC.    Vzhledem k postupnému úbytku žáků a tříd se nám uvolnily učebny, které jsme v roce 2004/05 využili následovně: v bývalé školní knihovně jsme vybudovali druhou počítačovou učebnu s 18 novými PC a softwarovým vybavením, síťovým serverem, plochými monitory a dataprojektorem. S tím souvisí i vybavení novými stoly, židlemi a novou podlahovou krytinou. V současné době máme k využití ve výuce 29 PC. Další akcí bylo přestěhování školní knihovny do nové učebny, která vznikla ze dvou uvolněných tříd probouráním příčky a úpravou světel. Tím jsme získali velký prostor, který jsme vybavili variabilními lichoběžníkovými a obdélníkovými stoly a židlemi pro 30 žáků, kteří si tak mohou vytvářet různě velká pracoviště pro skupinovou, nebo projektovou práci. Dalším nutným vybavením této knihovny je nová podlahová krytina a nové barevně odlišené regály a stojany na knihy a časopisy. Kromě běžné výuky je možné tento prostor využívat i k přednáškové a jiné prezentační činnosti.V roce 2006 byla knihovna dovybavena projekční technikou a počítačem s připojením na internet. V roce 2010 byla v rámci projektu „ZŠ Zašová – energeticky úsporná opatření“, který byl financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OP Životní prostředí a spoluúčastí obce Zašová, provedena výměna všech oken a dveří, zateplen obvodový plášť budovy, zatepleny podlahy půdy a stropy nad suterénem.

V letech 2011 – 2013 se ZŠ Zašová zapojila do výzvy „EU peníze školám“ v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Poskytnuté finanční prostředky byly použity nejen na úhradu vzdělávacích seminářů a kurzů pro pedagogické pracovníky, ale i na nákup IC technologií a ocenění pedagogů za tvorbu digitálních učebních materiálů. Počítačová učebna byla vybavena 5 počítači Minifrime M6, tj. 30 uživatelských pracovišť a serverem Dell Power Edge T310, ve 4 kmenových učebnách byly nainstalovány interaktivní tabule, dataprojektory a ozvučovací technika. Pro pedagogy bylo zakoupeno 15 notebooků. Další interaktivní tabule a notebooky pro vyučující byly pořízeny z vlastních zdrojů.

V roce 2015 byla na celé budově provedena výměna střešní krytiny a proběhla kompletní rekonstrukce kotelny. Naši žáci v říjnu 2015 vyjeli na studijně-poznávací zájezd do Anglie, který byl spolufinancován evropskými fondy v rámci výzvy č. 57 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V průběhu letních prázdnin 2016 byl v protorách sportovní haly vybudován nový školní klub a došlo také na rekonstrukci školní šatny, kde má nyní každý žák svoji uzamykatelnou skříňku.Na konci roku 2016 bylo v prostoru bývalého travnatého hřiště uvedeno do provozu venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem, atletický ovál s doskočištěm a posilovacími prvky.