☎ 571 634 020 | ✉ zszasova@zszasova.cz

Základní škola ZAŠOVÁ
okres Vsetín

uk

JAK SE UČÍ UKRAJINSKÉ DĚTI V NAŠÍ ŠKOLE

V současné době žije v České republice mnoho ukrajinských dětí, které se sem dostaly z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině. V březnu roku 2022 začaly přicházet ukrajinské děti také do naší základní školy v Zašové. Průběžně se jejich počet měnil, největší počet v naší škole byl 28, aktuálně školu navštěvuje 20 ukrajinských žáků 1. – 9. ročníku.

Začlenění ukrajinských dětí do vzdělávacího systému v České republice nebylo vůbec snadné. Děti přišly do nové země bez znalostí českého jazyka, s různou úrovní vědomostí, s různými kulturními zvyky i návyky, některé se potýkaly s traumaty z války a nestabilní situaci v rodině. Tyto a určitě i další faktory měly nemalý vliv na jejich schopnost přizpůsobit se novému prostředí a začít se vzdělávat.

V naší základní škole byli všichni ukrajinští žáci začleněni do běžných tříd, kde se společně učí s českými spolužáky a navazují nové kontakty. Žáci se zapojují do všech běžných činností, plní úkoly, zúčastňují se akcí pořádaných školou, někteří z nich využívají nabídky školní družiny i školní jídelny.

Základní škola v Zašové je tzv. určenou školou pro výuku českého jazyka žáků cizinců. Kromě zapojení do běžné výuky byli ukrajinští žáci rozděleni podle ročníků do tří skupin, ve kterých se denně 2 hodiny intenzivně věnují výuce českého jazyka. Pro zefektivnění výuky českého jazyka využívají učitelé různé prostředky, metody a formy práce např. didaktické pomůcky – obrazové karty, loutky, audio a video nahrávky, klasické české slabikáře i speciální učebnice pro výuku cizinců, instrumentální nástroje, překladače, počítače, rozmanité motivační aktivity, písničky, říkanky, ale také třeba i obyčejné ruce.

Proces začlenění ukrajinských dětí do vzdělávacího systému v České republice je náročný nejen, co se týká jazykové bariéry, ale také organizace výuky, přístupu pedagogických pracovníků, vedení školy
i spolupráce s rodinami ukrajinských dětí. 

Adaptace na českou školu a nové prostředí byla zpočátku pro všechny velmi náročná, přesto jsou pokroky ukrajinských žáků znatelné. Většina z nich se již začíná dobře orientovat v českém jazyce, rozumí pokynům i sdělovaným informacím, postupně si rozšiřuje aktivní slovní zásobu. A i když se žákům určitě stýská po domově a chtěli by se vrátit do své rodné země, chodí do naší školy rádi. Snažíme se, aby se zde ukrajinské děti cítily dobře a pobyt v naší škole byl pro ně nejen příjemný, ale také přínosný.

D. Heraltová

Sdílet příspěvek: